Dekberichten

 

 

   received_249957817210393
Schwung Pablofireleith Live Lewena from Askeaton
HD A HD A
PRA RCD 1 en  4 Vrij PRA RCD 1 en  4 Vrij
CLAD Vrij CLAD Vrij

Pups verwacht op: 09-02-2022

Kennel: From Askeaton

E-mail: D.Huisman6@kpnplanet.nl

269839037_10224364696723326_2450239152459959565_n


 

Glimmer Noblesse Cloud Dancer Abigail vd Grasbroekerhof
Glimmer Noblesse Cloud Dancer  Abigail van de Grasbroekerhof
HD AB HD A
PRA RCD 1 en  4 Vrij PRA RCD 1 en  4 Vrij
CLAD Vrij CLAD Vrij

Pups verwacht op: 12-02-2022

Kennel: Van de Grasbroekerhof

E-mail: bertina.cobbenhaegen@gmail.com


 
Anlory Keltic Red Sky 2019-9elstorf1ucacbos
Anlory Keltic Red Sky

Marlland Change Of Heart
CIE, NL.Ch, BE Ch, DE, Ch, Hu Ch, NLJK

HD A HD A
PRA RCD 1 en  4 Vrij PRA RCD 1 en  4 Vrij
CLAD Vrij CLAD Vrij

Pups verwacht op: 28-02-2022

Kennel: Marlland

E-mail: marlland@kpnplanet.nl


   
Nuran Ireleith

Zohra of the Trav’lin Star

HD A HD A
PRA RCD 1 en  4 Vrij PRA RCD 1 en  4 Vrij
CLAD Vrij CLAD Vrij

Pups verwacht op: 21-03-2022

Kennel: Deepn Dazzling Red


Meer informatie over de gezondheid van het ras